Veelgestelde vragen over de liquidatie van Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Wat gaat er veranderen?

  Pensioenfonds Smurfit Nederland wordt opgeheven. Dat betekent dat wij uw pensioenopbouw uit zowel het basispakket als het beleggingspakket ergens anders gaan onderbrengen.

 • Wat betekent die verandering voor mij?

  We dragen de pensioenaanspraken uit het basispakket die u tot 1 januari 2017 bij ons hebt opgebouwd in overleg met de werkgever over aan Nationale-Nederlanden. Als er na de overdracht van uw pensioenaanspraken en het opheffen van het pensioenfonds een bedrag overblijft, gebruiken we dat om uw pensioen éénmalig te verhogen. Daarna wordt uw pensioen niet meer verhoogd. Tenzij de sociale partners uiteindelijk een heel ander besluit nemen.

  Dat is een verschil met de huidige situatie, waarin uw pensioen verhoogd wordt als de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat. Verder verandert er niets. Zo blijft de garantie van Nationale-Nederlanden gelden dat uw pensioen niet kan worden verlaagd.

  We dragen het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd in het beleggingspakket over aan Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa. Dat betekent dat u straks als u met pensioen gaat, uw pensioenkapitaal eenvoudig kunt laten omzetten naar pensioenaanspraken in de pensioenregeling van Pensioenfonds Smurfit Kappa.

 • Wie maakt afspraken over de verandering?

  De cao-partijen (werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) hebben afgesproken om na te gaan of het niet beter is voor de deelnemers om de pensioenopbouw uit het basispakket onder te brengen bij een andere partij. In dit geval lag de keuze voor Pensioenfonds Smurfit Kappa voor de hand, te meer omdat u al sinds 1 januari 2017 daar pensioen opbouwt.

 • Wat betekent een besluit tot opheffing?

  Een besluit tot opheffing (liquidatie) betekent dat uw pensioenfonds uiteindelijk zal ophouden te bestaan, als aan alle voorwaarden is voldaan. We brengen alle aanspraken en rechten van deelnemers van het fonds ergens anders onder. Dit noemen we een collectieve waardeoverdracht.

 • Hoe is ons fonds tot deze besluiten gekomen?

  We hebben alle mogelijkheden voor de overdrachten van het basispakket en het beleggingspakket onderzocht, om het beste besluit te kunnen nemen voor al onze deelnemers.

  Uit dat onderzoek bleek dat voor uw beleggingspakket de keuze voor een overdracht naar het Smurfit Kappa pensioenfonds de beste was voor alle deelnemers.

  Voor de overdracht van uw basispakket overleggen we nog met de werkgever over de wijze waarop die overdracht kan worden ingevuld.

  Het verantwoordingsorgaan van ons fonds is het eens met die keuzes.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de overdracht?

  Nee. U kunt geen bezwaar maken tegen de overdracht, omdat het pensioenfonds ophoudt te bestaan.

 • Waarom wordt Pensioenfonds Smurfit Nederland opgeheven?

  Sinds 1 januari 2017 bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Smurfit Nederland. Het bestuur is na een grondige afweging tot de conclusie gekomen dat het in het belang van u en alle andere deelnemers is om het pensioenfonds op te heffen, vanwege:

  • de stijgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren.
  • de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving;
  • de steeds strengere eisen die aan bestuurders worden gesteld;

  Het verantwoordingsorgaan is het eens met ons besluit.

 • Wat gebeurt er met Pensioenfonds Smurfit Nederland?

  Wij zorgen voor een goede overdracht van uw opgebouwde aanspraken en rechten. We hebben bij onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), melding gemaakt van ons besluit en van de waardeoverdracht van uw pensioen naar Nationale-Nederlanden. Omdat het pensioenfonds uiteindelijk wordt opgeheven, kunt u als deelnemer geen bezwaar maken tegen deze collectieve waardeoverdracht.

  DNB toetst onder andere of we alle belangen evenwichtig hebben afgewogen. Een eventueel bezwaar moet DNB binnen drie maanden aan ons kenbaar maken. Uiteraard houden we u op de hoogte van dit traject. Waar nodig doen we dat per brief en anders op een speciale pagina op de website van het fonds.

 • Wat moet ik doen?

  U hoeft niets te doen. Wij houden u de komende periode op de hoogte over de voortgang van de overdracht van uw pensioenrechten en –aanspraken naar Nationale-Nederlanden, van de overdracht naar Smurfit Kappa Pensioenfonds en van de opheffing van het pensioenfonds.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen uit het basispakket?

  We dragen de pensioenaanspraken uit het basispakket die u tot 1 januari 2017 bij ons hebt opgebouwd over aan Nationale-Nederlanden. Als er na de overdracht van uw pensioenaanspraken en het opheffen van het pensioenfonds een bedrag overblijft, gebruiken we dat om uw pensioen éénmalig te verhogen. Daarna wordt uw pensioen niet meer verhoogd. Het kan echter ook niet meer worden verlaagd.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen uit het beleggingspakket?

  We dragen het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd in het beleggingspakket over aan Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa. Dat betekent dat u straks als u met pensioen gaat, uw pensioenkapitaal eenvoudig kunt laten omzetten naar pensioenaanspraken in de pensioenregeling van Pensioenfonds Smurfit Kappa.

 • Heeft deze overgang gevolgen voor mijn pensioenregeling?
  • Als er na de overdracht van uw pensioenaanspraken uit uw basispakket en het opheffen van het pensioenfonds een bedrag overblijft, gebruiken we dat om uw pensioen uit het basispakket éénmalig te verhogen. Daarna wordt uw pensioen niet meer verhoogd. Het kan echter ook niet meer worden verlaagd.
  • Voor uw pensioenkapitaal uit het beleggingspakket verandert er niets.
 • Ik ben al met pensioen, wat verandert er voor mij?

  We dragen uw pensioenuitkering over aan Nationale-Nederlanden. Als er na de overdracht van uw pensioenaanspraken en het opheffen van het pensioenfonds een bedrag overblijft, gebruiken we dat om uw pensioen éénmalig te verhogen. Daarna wordt uw pensioen niet meer verhoogd. Tenzij de sociale partners uiteindelijk een heel ander besluit nemen.

  Dat is een verschil met de huidige situatie, waarin uw pensioen verhoogd wordt als de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat. Verder verandert er niets. Zo blijft de garantie van Nationale-Nederlanden gelden dat uw pensioen niet kan worden verlaagd.

 • Waar kan ik met mijn vragen terecht?

  U kunt contact opnemen met Marco Kiewiet (per e-mail: Marco.Kiewiet@smurfitkappa.com of telefonisch: 0162-480017). Daarnaast kunt u veel algemene informatie over uw pensioenregeling vinden op deze website.