Nieuws

Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland zal worden opgeheven

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland wil uw pensioenfonds gaan opheffen. Daarom heeft het bestuur het besluit genomen om het pensioenfonds te liquideren. Na overleg met de sociale partners brengen wij daarbij alle pensioenaanspraken en -kapitalen ergens anders onder. Dit noemen we een collectieve waardeoverdracht. Op een later moment ontvangt u hierover meer informatie.

Wat betekent dit besluit voor u?

  • In overleg met de werkgever willen we de pensioenaanspraken die u tot 1 januari 2017 hebt opgebouwd in het basispakket overdragen aan Nationale-Nederlanden ("NN"). Als er na de overdracht van uw pensioenaanspraken én het opheffen van het pensioenfonds een bedrag overblijft in het fonds, dan wordt dat gebruikt om uw pensioen éénmalig te verhogen. Daarna wordt uw pensioen niet meer verhoogd tenzij met de sociale partners anders wordt overeengekomen. Dat is een verschil met de huidige situatie, waarin uw pensioen verhoogd wordt als de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat. Verder verandert er niets. Zo blijft de garantie gelden dat het pensioen niet kan worden verlaagd.
  • Als u pensioenkapitaal heeft opgebouwd in het beleggingspakket, dan zal dat kapitaal worden overgedragen aan Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ("SPSKN"). Dat betekent dat u straks als umet pensioen gaat, uw pensioenkapitaal eenvoudig kunt laten omzetten naar pensioenaanspraken in de pensioenregeling van SPSKN.

Waarom heeft het bestuur dit besluit genomen?

Het bestuur is na een grondige afweging tot de conclusie gekomen dat het in het belang van u en alle andere deelnemers aan het fonds is om het fonds op te heffen, vanwege met name: 

  • de aanzienlijke kosten om het pensioenfonds in stand te houden;
  • de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving; en
  • de steeds strengere eisen die aan bestuurders worden gesteld.

Het verantwoordingsorgaan is het eens met ons besluit.

We hebben bij onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank ("DNB"), melding gemaakt van ons besluit en van de waardeoverdracht van uw pensioenaanspraken naar NN en van uw pensioenkapitaal naar SPSKN. DNB toetst onder andere of we alle belangen evenwichtig hebben afgewogen.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen. Wij zorgen voor een goede overdracht van uw pensioenaanspraken en pensioenkapitaal en houden u de komende periode op de hoogte over de voortgang van de overdracht.